2020 nebyl zase tak špatný…

Cestovní checklist na 2020
Wae Rebo village
Dojo Bali cowork
Na tenhle úkaz se stály fronty ve VFN. „Sestro zavolejte Františka, tohle musí vidět“.
Takhle nějak vypadá pohled z okna s brýlemi.
Ostrava, Think tank na volné noze.
E-commerce voda, Český Krumlov, stanování.
Freelo hackathon na samotě u lesa
Čataranga, kobra, plzeň.
Petře, prostě nemůžeš brzdit do kopce…
Slovinsko
Školení Miss ČR
Školení DVTV
SaaS Vegas — vzdělání, zábava, sport…
Číslo 5 žije… a nechtělo tančit makarenu na veřejnosti.

--

--

Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Karel Dytrych

Karel Dytrych

Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz