Plodný rok 2021

A jaký byl celkově rok 2021?

Clubhouse

Instagram

Neseda

Las Palmas

Váš Hosting

Brainee akademie

Bydlení 2.0

Investice

  1. Rozjel účty na Portu a Fondee abych měl benchmark jak si povede portfolio, o které se starají profesionálové. Nastavil jsem trvalý příkaz a zapomněl na to.
  2. Následně jsem začal kupovat přes Revolut jednotlivé akcie, které mi dávali smysl a trochu jsem pozoroval co se bude dít.
  3. Když jsem v tom řekněme uměl trochu více chodit, tak jsem přešel na Degiro, kde jsem v podstatě dokoupil ETF a nejlepší ověřené akcie z Revolutu. Jen jsem investoval v o řád vyšších částkách.
  4. Postupně jsem rozjel ještě eToro, kde zkouším automatizovaně kopírovat portfolio úspěšných investorů.
Takhle nějak to vypadá na offline víkendech…

Rebelové

Chorvatsko

Konference

Můžeš podnikat

--

--

--

Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Karel Dytrych

Karel Dytrych

Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz

More from Medium

Explorations based on László Moholy-Nagy’s work; Two mediums, One purpose

The Role of Academic Institutions, Business, and Government in Providing

Read and Reflect: Week 04

Viva Vietnam: the newsletter of Dynam Capital — Issue #26