Tři tipy jak v Mexiku ušetřit 500000,-

Tip číslo 1. Zkontrolujte platnost pasu.

Tip číslo 2. Dejte pozor na policii.

Tyto projížďky jsou k vidění v Mexiku často…

Tip číslo 3. Na cesty s pořádným kočárem

Vypadalo to nějak takhle, jen 50x hůř :-)

Ty vole jeď Karle, jeďďďďďďďďďďďďď, přejeď je!

Pokud by někdo chtěl krásné modré auto, je zaparkované někde v těchto místech
Dejte si pozor co si přejete, ono se vám to může splnit. Stejně jako mě konečně pořádný hike po týdnu v autě a honbě za pyramidama...
Tady vesnice začínala. Lidi jsem pak radši nefotil.

Jel bych do Mexika znovu?

--

--

--

Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Karel Dytrych

Karel Dytrych

Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz

More from Medium

Beloved Advice, May 1, 2022

Get the Right Outsourcing Partner

Now Comes Eric Weinstein: ‘Some folks are reaching out’ about UAPs

About Me: Johanna Modak